Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Internetový prodej: stavební materiál, lepidla, voda, topení, dveře, parapety, elektromateriál.

stavebniny-ds.cz

Obchodní podmínky

I.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávající osoby DANIEL STRYK, Komenského 976/6, 74221 Kopřivnice, IČO: 69578401, zapsané v živnostenském rejstříku MÚ Kopřivnice, číslo účtu 196016249 / 0600 vedeného u GE Money bank, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.stavebniny-ds.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Fakturace probíhá na konkrétní IČ.
 

III. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

IV. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Všechny ceny jsou smluvní.
 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky či zboží (zakázková výroba, množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající potvrdí kupujícímu obratem doručení objednávky, a to formou automaticky generované emailové zprávy, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo formou emailové komunikace.

Objednávku je také možné realizovat telefonicky na mobilním čísle +420 602 885 111

Telefonickou objednávkou zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den vytvoření objednávky, jakož i v den vytvoření objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.stavebniny.ds.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Zákazník poskytne prodávajícímu potřebné a pravdivé údaje nutné k vytvoření objednávky. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat telefonicky nebo formou emailu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu www.stavebniny-ds.czKupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V. Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží vycházejí ze základního ceníku internetového obchodu www.stavebniny-ds.cz k datu objednávky, jsou uvedeny v českých korunách s DPH a nezahrnují náklady na poštovné či dopravu.

Případné další slevy (zákaznická sleva) mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. V případě zájmu opakované spolupráce ze strany kupujícího a prodávajícího lze stanovit individuální obchodní podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení. Upravit informace zákaznického účtu (osobní, kontaktní, dodací nebo fakturační údaje, změna adresy, hesla, zasílání obchodního sdělení) může registrovaný zákazník ve své administraci vždy po jeho přihlášení.


Úhradu kupní ceny lze provést :

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. V případě, že zvolíte tento druh platby, bude Vám emailem zaslána zálohová faktura. Variabilní symbol platby je číslo zálohové faktury. Objednané zboží bude odesláno po uhrazení platby na výše uvedený bankovní účet. Platí pro ČR a Slovensko.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Výjimkou může být zboží upravené dle přání zákazníka (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.). Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani další možnost individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím v tomto smyslu, zejména pak v případě objednávky s dopravou "zdarma". Kupujícímu může být vystavena zálohová faktura k úhradě celé kupní ceny, nebo její části, ještě před odesláním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura je součástí dodávky zboží, anebo po uhrazení ceny zboží je zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@stavebniny-ds.cz


V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, lze jej předat osobně na provozovně prodávajícího na adrese: Česká 868/37,742 21 Kopřivnice, anebo musí být zasláno zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

• zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném obalu.
• zboží musí být čisté,
• zboží nesmí být používané,
• zboží musí být nepoškozené,
• zboží musí být kompletní,
• společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.).
 

Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy. Poškozenou zásilku nepřebíráme. Taktéž nepřebíráme zboží zaslané na dobírku.

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího nebo elektronickou formou pomocí emailu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba a odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.),
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze,
• na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy se týká pouze spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (faktura je vystavena na IČ) nevzniká mu tento nárok. Zákon takovou možnost neuvádí. 


VII. Dodací podmínky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a také případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny.

Termín dodání

Dodací lhůta zboží, je zákazníkovi sdělena vždy v emailu potvrzujícím objednávku. Zboží, které je fyzicky skladem, odesíláme následující pracovní den.  Pokud vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, doporučujeme tento požadavek uvést v "poznámce" objednávkového formuláře.


Způsob doručení

Pro doručování zásilek využíváme přepravní společnost  DPD, nebo je možný osobní odběr zboží na provozovně.


► Osobní odběr

Na základě vytvořené objednávky, budete kontaktováni k převzetí zboží v dohodnutém termínu, a to buď telefonicky, nebo emailem. (+420 602 885 111) email: obchod@stavebniny-ds.cz). Předání zboží na adrese provozovny: Česká 868/37, 742 21 Kopřivnice

 ► Dopravce DPD (ČR + SR)

S přepravní službou DPD, obdržíte zásilku do 24 hodin od expedice. ( SR 24 - 48 hod.)

Na dodací adrese (domů nebo do zaměstnání) Vám bude předána objednaná zásilka. V den jejího převzetí dopravcem obdržíte avizační email a sms zprávu s informacemi a také odkazem na on-line lokalizaci. V den rozvozu zásilky obdržíte sms zprávu s detaily tj. číslem přepravního listu, názvem odesílatele, jménem a telefoním číslem řidiče, případně částkou dobírky a přepokládaným čase doručení. Upřesnit čas doručení, nebo změnit termín doručení, můžete přímo s řidičem.  

Ceník dopravy (ČR)

Balíková služba DPD 1 - balík se zbožím do maximální hmotnosti 1 kg, nepřesahující povolené rozměry pro přepravu (d.40 x š.30 x v.10 cm) - 110  Kč.

Balíková službaDPD 2  - balík se zbožím o hmotnosti od 1 kg do 30 kg- nepřesahující povolené rozměry pro přepravu (d.80 x š.50 x v.40 cm) - 160 Kč.

Individuální - doprava u zboží, které přesahuje povolené rozměry pro přepravu a hmotnost 30 kg. Cena této dopravy bude zákazníkovi sdělena emailem o potvrzení objednávky našim pracovníkem, který propočítá náklady na přepravu.

Cena dobírky: + 40 Kč u zboží do 10 000,-Kč. Nad 10 000,- Kč je cena doběrečného 50,- Kč.

Zboží v okolí Kopřivnice jsme schopni dopravit zákazníkovi naší dopravou - po domluvě.

V případě, že zboží přesahuje uvedené rozměry, nebo hmotnost v uvedeném ceníku, zvolí zákazník způsob dopravy "individuální" a po obdržení objednávky mu bude následně zaslána naším pracovníkem cena dopravy.

Ceník dopravy (SR)

Cena dopravného bude sdělena na dotaz, nebo v potvrzujícím emailu objednávky. Cenu kompletní zásilky Vám vždy sdělíme předem. Pro případ fakturace v EUR, platí přepočet aktuálního kurzu EUR/Kč dle ČNB.

Dodací podmínky a částky budou vždy upřesněny ze strany prodávajícího a následně odsouhlaseny kupujícím.

Vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit!

 VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Má-li věc vadu anebo nemá vlastnosti výše uvedené, má kupující spotřebitel právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo dodání nové součásti. Pokud to není možné právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci má kupující spotřebitel rovněž právo na dodání nové věci nebo nové součásti, na odstranění vady a také právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě, že je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád.
 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kohin.firma@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se konkrétního zboží mohou upravit zvláštní podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny a to například v detailu zboží, kategorii zboží, reklamě apod.

Veškeré informace o zboží umístěném na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.
 

 X. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V případě registrace evidujeme vaše obchodní transakce.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupující má také možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 

 XII. Reklamační řád

Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.stavebniny-ds.cz, které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci Všeobecných obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží, jako dodací list i záruční list. Převzetím zboží kupující souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího, a to v případě osobního odběru. Jestliže není zboží odebráno osobně, okamžikem převzetí zboží se rozumí moment, kdy kupující přebírá zboží od dopravce.

Za vady, které se vyskytnou v záruční době podle zákona, odpovídá prodávající. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly a zvláštními předpisy pro užívání dané věci.

Při převzetí zboží kupující věc podle možnosti co nejdříve prohlédne a přesvědčí se o vlastnostech a množství. V případě jakékoli zjištěné vady provede reklamaci. Množstevní vadu kupující reklamuje pokud možno ihned při převzetí zboží. Vadu v jakosti kupující reklamuje nejlépe ihned po zjištění, případně do 14 dnů u vady zjevné, u vady skryté do 14 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.

V případě zjištěné vady zboží před jeho použitím, lze zboží reklamovat osobně v provozovně prodávajícího, anebo písemným podáním. K reklamaci musí kupující doložit platný doklad o zakoupení zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby.

Reklamované zboží kupujícím, u kterého se vyskytla vada při jeho aplikaci, nebo následně po ní je nutno podat reklamaci písemným podáním. V případě zjištění vady zboží v průběhu jeho aplikace je kupující povinen o této skutečnosti ihned informovat prodávajícího. V případě, že bude kupujícím zboží aplikováno i přes zjištěnou vadu, reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu. K zahájení řízení reklamace kupující doloží platný doklad o zakoupení zboží a poskytne prodávajícímu informace nezbytné pro řešení reklamace. Ve lhůtě 3 pracovních dnů prodávající sdělí kupujícímu stanovisko ve věci reklamace. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace.  

V rámci probíhající reklamace je kupující povinen zboží uhradit ve stanovené lhůtě, aniž by reklamace byla vyřízena.

V případě vad, které se vyskytnou v záruční době má kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží či slevu z kupní ceny a to v rámci oprávněné reklamace. Přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží. V případě řešení reklamace výměnou či opravou zboží, je kupující povinen převzít toto zboží bez zbytečné prodlevy. V případě oprávněné reklamace množstevní vady má kupující právo na dodání chybějícího zboží. 

Oprávněná reklamace může být uznána v případě:

• doložení platného dokladu o zakoupeném zboží,
• specifikací konkrétní vady reklamovaného zboží s určením přesné identifikace zboží,
• zboží bylo správně použito ke svému účelu, s ohledem na jeho povahu a při dodržení vhodných klimatických podmínek pro jeho aplikaci, reklamovaná vada nevznikla vlivem živelné pohromy ani působením klimatických podmínek,
• zboží bylo po dodání kupujícímu skladováno a přepravováno dle příslušné technické dokumentace výrobku,
• pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno vztahuje se záruka a reklamace za jakost pouze na stav zboží, ve kterém bylo dodáno,
• prodávající je oprávněn přezkoumat reklamovaný výrobek, u aplikovaného výrobku také prověřit způsoby a termíny aplikace, které kupující prokáže. V odlišném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.
 

Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem v případě jeho nevhodného použití. Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží a to i ve spojení s jiným zbožím.

Vyobrazení barevných odstínů u barveného zboží na webových stránkách našeho internetového obchodu je pouze orientační. Pokud je v detailu produktu uvedeno číslo odstínu dle konkrétního vzorkovníku (RAL atd.) Měl by se kupující ve vlastním zájmu nezávisle přesvědčit, že číslo vzorkovníku je v souladu s jeho konkrétním požadavkem na barevný odstín. Jedná se o zboží vyráběné na zakázku a upravené na přání zákazníka. V případě reklamace může být k výše uvedenému přihlíženo.


Zboží, u něhož byla uznána oprávněná reklamace, lze předat osobně na provozovnu prodávajícího na adrese:
Daniel Stryk , Česká 868/37, 742 21 Kopřivnice  nebo zaslat zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

• zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném výrobním obalu

• zboží musí být čisté,
• zboží nesmí být používané,
• zboží musí být nepoškozené,
• zboží musí být kompletní,
• společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.).
  Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení, nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

 

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy. Zásilky na dobírku a poškozené zásilky nepřebíráme.

Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady oprávněné straně uhradit.
 


XIII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Daniel Stryk, Česká 868/37, 742 21 Kopřivnice

adresa elektronické pošty: obchod@stavebniny-ds.cz, telefon: 602 885 111

 V Kopřivnici dne 25.5.2018

Copyright © stavebniny-ds.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© stavebniny-ds.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace